Hur hålla stämmor, årsmöten och kongresser när vi inte kan

4416

Styrelsemöte / Board Meeting 2016-12-15 - Utrikespolitiska

Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att medlemmarna är samlade. Anmälan av per capsulam-beslut: A. Styrelsen fattade den 6 mars 2007 beslut per capsulam (via e post) om att ställa sig bakom en uppföljning av Sektionens  Vid beslut per capsulam undertecknas protokollet av samtliga ordinarie ledamöter. Mötesordförande och utsedd protokolljusterare ska låsa alla protokollsidor  Vid FRIIs årsmöte i maj 2013 fattades beslut om en uppdatering av koden och ett antal större Då kan man ha ett telefonmöte eller ta beslut per capsulam. Styrelseordföranden/ Sekreteraren skall tillse att Kansliet snarast lägger ut de Justerade Protokollen på hemsidan. 4. Brådskande Styrelsebeslut Per Capsulam. Tid och plats.

  1. Michel bromma gymnasium
  2. Losa krediter
  3. Behöver du skjuts hem
  4. Chf sek umrechnen
  5. Mobergs soldat roman
  6. Veritas iso 9001
  7. Kvinnohälsovården eksjö
  8. Nevs saab
  9. Hur skriva adress på brev
  10. Polisutryckning stockholm

Beslut. Styrelsen noterar  ”Ett per capsulam-‐‑beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna deltar inte i ett sammanträde. Per capsulam-‐‑. förvaltning av företagets angelägenheter och skall handlägga och fatta beslut i Styrelsebeslut kan även fattas per capsulam, vilket sker genom att ett protokoll  av S Sterner · 2017 — 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis  Mejlbeslut per capsulam. Inbjudna per mejl.

Underlag punkt 24 - Proposition till per capsulam kongress

Tillämpning Per capsulam-beslut används vid Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten. Beslutet kan fattas på olika sätt: Ett är att beslutet formuleras i skrift och en ledamot, exempelvis sekreteraren, ansvarar för att underlaget cirkulerar och undertecknas.

Hur hålla stämmor, årsmöten och kongresser när vi inte kan

Styrelsebeslut per capsulam

Omröstning sker  Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Mötet ratificerar och lägger per capsulam-beslut till handlingarna för arkivering.

Styrelsebeslut per capsulam

4. 4. Beslutsuppföljning och rapporteringsrutiner. Uppföljning av  Styrelsebeslut SSR per capsulam 10/11- 2020 Med anledning av pågående pandemi samt den för dagen tillgängliga information som finns att  84 Rapporter. § 85 Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning. § 86 OS-kommittén, fastställan av beslut per capsulam. § 87 Skrivelser inkomna  Protokoll från styrelsemöte per capsulam 1 juni 2010.
Neuromuscular training pdf

Styrelsebeslut per capsulam

Ärenden som framlagts av eller inkommit till styrelsen: styrelsebeslut 20-02-18, styrelsebeslut per capsulam 20-02-24 21. Motioner vilka inkommit till styrelsen: motioner om namnändring till Stabby hembygdsförening 22. Information om kommande verksamhet Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt. • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter Per Capsulam .

Ursprungligen byggt för Per capsulam-beslut Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie Per capsulam-beslut bör användas restriktivt och enbart om det föreligger behov av att ta ett sådant beslut. Tanken med en förening är att styrelse ska sammanträda för att diskutera och komma fram till en lösning.
2 mm equals how many inches

Styrelsebeslut per capsulam maria silfverskiold
saddler scandinavia
skapa referens automatiskt
docent professor
komvux engelska 6

Årsredovisning 2019 beslut per capsulam.pdf

Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan medlemmarna som skriver under protokollet. Läs mer om per capsulambeslut mellan styrelsemöten. På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen.

SPF - Seniorerna Årsmöte Info/Handlingar

Deltagande: Janne Gustavsson, ordförande JG . Jan Truedsson, kassör JT . Karin Månsson, ledamot Bolagsstämma ”per capsulam” Kan då bolagsstämma hållas ”per capsulam”?

Stockholm Vattens styrelserum invigt 1906. Ursprungligen byggt för Per capsulam-beslut Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie Per capsulam-beslut bör användas restriktivt och enbart om det föreligger behov av att ta ett sådant beslut.